Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

      1. Definicje

1.1.  Sprzedawca - EUDUCO KBC GROUP Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą
w Przemyślu adres: ul. Lwowska Nr 160, 37-700 Przemyśl, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000654836, NIP: 7952540026, REGON 366160533.

1.2. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia usług dodatkowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).

1.4. Klient/Kupujący – każdy Konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnej, składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.

1.5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, mogąca stanowić przedmiot umowy sprzedaży.

1.7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie.

1.8. Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.9. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa dostępna na stronie  sklep.euduco.com, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

1.10. Konto Klienta - indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

1.11. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

1.12. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.

1.13. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

1.14. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, w tym w szczególności firmę kurierską oraz Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

1.15. Siła wyższa - zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, mobilizację, braki transportowe, strajki, lock-out, deszcze nawalne, ulewy lub inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

 

      2. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy https://sklep.euduco.com prowadzony jest przez EUDUCO KBC GROUP Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Przemyślu adres: ul. Lwowska Nr 160, 37-700 Przemyśl, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000654836, NIP: 7952540026, REGON 366160533.

2.2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w Sklepie oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

2.3. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom kontakt to:

2.3.1 adres: ul. Lwowska Nr 160, 37-700 Przemyśl,

2.3.2 telefon: 730 239 650 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych   od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00),

2.3.3 adres poczty elektronicznej: sklep@euduco.com

2.4. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym wyłącznie poprzez Sklep.

2.5. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów zamieszczonych w Sklepie.

2.6. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 1.1. powyżej, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, newslettera oraz poczty elektronicznej.

2.7. Sklep umożliwia:

          2.7.1. założenie Konta przez Klienta i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzanie zmian i modyfikacji danych, wgląd w status realizacji zamówień, przeglądanie historii zakupów, korzystanie z przechowalni, zapamiętywanie koszyka, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych oraz dostęp do archiwum zamówień,

          2.7.2. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,

          2.7.3. składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby,

          2.7.4. zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”), przez który rozumie się elektroniczną formę biuletynu informacyjnego Sprzedającego przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych nowościami i promocjami w ofercie Sklepu i wysyłaną do nich przez Sprzedającego za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej,

          2.7.5. przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

2.8. W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), znajdującego się w formularzu rejestracji.

2.9. Samo korzystanie z funkcji informacyjnych Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek opłat.

2.10. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (pkt. 5.5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.

2.11. Sprzedający uprawniony jest do przesyłania na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, dalej „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Może mieć to jedynie miejsce po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).

2.12. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.

 

 1. Rejestracja Konta i Zamówienia

 

3.1. Rejestracji Konta i składanie zamówień w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

3.2. Serwis umożliwia rejestrację Konta, polegającą na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie.

3.3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:

          3.3.1 podanie w formularzu danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia,

          3.3.2 zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

3.4. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.

3.5. Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.6. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji. Umieszczenie przez Klienta Produktów w koszyku (tj. funkcjonalności Sklepu pozwalającej na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Klienta w procesie składania Zamówienia) nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją.

3.7. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.

3.8. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym zaznaczeniem przez Użytkownika przycisku: „Potwierdź zakup”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo, podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

3.9. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, w sposób niezgodny z pkt. 3.1-3.8. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

3.10. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia.

3.11. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.10. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, dalej: „Ustawy o prawach konsumenta”). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub w załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

3.12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja Zamówienia była niemożliwa, Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.

3.13. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o przewidywanym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

3.14. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zwróci otrzymaną z tego tytułu cenę. Cena zwracana za niedostępny Produkt, pomniejszona będzie o wartość zgromadzonego na Koncie Klienta rabatu, jeśli przy zakupie Produktu Klient z niego skorzystał, z zastrzeżeniem, że Klient może ponownie z niego skorzystać w przyszłych transakcjach.

3.15. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

3.16. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk o którym mowa w pkt. 3.8. powyżej.

3.17. Klient ponosi odpowiedzialność za wybór i zachowanie w tajemnicy loginu i hasła, umożliwiających dostęp do wszelkiego rodzaju komunikatorów elektronicznych, za pomocą których Klient kontaktuje się ze Sprzedającym. Sprzedający nie odpowiada za następstwa ujawnienia przez Klienta osobie trzeciej swojego loginu i hasła, a także za następstwa niewylogowania się przez Klienta z Serwisu po zakończeniu sesji oraz korzystania przez Klienta z opcji „zapamiętaj hasło” lub podobnej, oferowanej przez przeglądarkę internetową Klienta.

 

 1. Ceny i płatności

 

4.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku, o którym mowa w pkt. 3.8. powyżej.

4.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

          4.2.1. przelew na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Serwisie,

          4.2.2. płatność za pobraniem – uiszczana przewoźnikowi (kurierowi) dostarczającemu zamówione Produkty (niedostępna przy przesyłce listowej),

          4.2.3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym pod adresem i w godzinach wskazanych przez Sprzedającego.

4.3. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem metod płatności wskazanych w ppkt. 4.2.1 powyżej dokonywane są za pośrednictwem serwisów należących do podmiotów trzecich, innych niż Sprzedający.

 

 1. Dostawa

 

5.1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.

5.2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 4.2.1. Regulaminu realizacja Zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.

5.3. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt 4.2.2. lub. 4.2.3. Regulaminu, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

5.4. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.5. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.

5.6. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji. Klient może wybrać realizację Zamówienia etapami - w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie (poprzez numery telefonów wskazane w pkt 2.3. Regulaminu) lub wpisać odpowiednią adnotację w uwagach do Zamówienia.

5.7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie Produktu). W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

5.8. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za podłączenie, uruchomienie lub ustawienie Produktu po jego dostarczeniu do Klienta.

                                                                                 

 1. Prawo odstąpienia

 

6.1. Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.

6.2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 2.1.1. Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt. 3.10. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.

6.3. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt. 4.2.3. Regulaminu zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

6.4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6.6. Sprzedający informuje, że prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 6.1. powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta.

6.7. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w dokumencie o nazwie „Polityka prywatności” https://euduco-b2c.abstore.pl/polityka-prywatnosci,55,pl.html.

 

 

 1. NEWSLETTER

8.1. Sprzedawca świadczy usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy.

8.2. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany.

8.3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

8.4. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

8.5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

 1. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

 

9.1. Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów, zdjęć, grafik, rysunków, w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę lub Regulamin bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

9.2. Sprzedający zastrzega, że zdjęcia Produktów zamieszczone w Serwisie są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich Produktów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzenia Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji Produktów.

9.3. Treści widniejące w Sklepie (w tym opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny Produktów) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Rękojmia

 

10.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Towar ma wadę Klient na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego może:

            10.1.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

            10.1.2. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

            10.1.3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

            10.1.4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

            10.1.5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w pkt. 2.3.1.

          10.1.6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

           10.1.7. Sprzedawca rozpatruje rękojmie / reklamacje  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

 1. Gwarancja

 

11.1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Sklepu w zakresie poszczególnych Towarów.

 

 1. Odpowiedzialność

 

12.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek: siły wyższej, zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego, zawinionego działania osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym korzystanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, utraty danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

12.2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w tym wskazania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym, odpowiedzialność ponosi Klient.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

13.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określone są: w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) w regulacjach stosowanych przez podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). 

13.2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

          13.2.1 zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

          13.2.2 zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.;

          13.2.3 uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

          13.2.4 złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

 1. Odpowiedzialność klienta za zamieszczane treści

 

14.1. Korzystając z dostępnych funkcjonalności Konta, Klient może dokonywać dobrowolnego zamieszczania i rozpowszechniania treści w postaci swojej opinii. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie są w żaden sposób powiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Sprzedawca nie jest dostawcą treści zamieszczanych przez Klienta, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że:

         14.1.1. w każdym przypadku, gdy treść zamieszczona przez Klienta stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego jest on wyłącznie uprawniony do korzystania i rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zamieszczenia treści, wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

          14.1.2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności: naruszać dane osobowe osób trzecich, stanowić rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich, mieć charakter reklamowy lub promocyjny, naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  zostać uznane za zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności, posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe), pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, normy społeczne lub obyczajowe.

14.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści. W przypadku otrzymania powiadomienia, od Klienta lub innej osoby lub podmiotu, iż treść publikowana na stronie Sklepu narusza prawo, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu treści, będących przyczyną naruszenia. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Sklepu.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

15.1. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

15.2. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu oraz nieodpłatnie może go pobrać ze strony internetowej Sklepu i sporządzić jego wydruk.

15.3. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu w siedzibie Sprzedawcy.

15.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia. W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.

15.5. Sprzedawca doręcza Klientowi w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną e-mail treść zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie oraz informuje Klienta o prawie do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tej zmiany. Klient może doręczyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Konto ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.

15.6. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wybór prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim nie pozbawia jednak konsumentów mających miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.

15.7. W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji usług świadczonych na podstawie Umowy i Regulaminu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy, przy czym nie pozbawia to możliwości wytoczenia przez Klienta powództwa przed sąd właściwy miejscowo wg ogólnej właściwości wynikającej z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do konsumentów mających miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Droga sądowa przysługuje po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, określonej w Regulaminie.

15.8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

 

 

Załącznik do Regulaminu:

Formularz odstąpienia od umowy:  https://euduco-b2c.abstore.pl/formularz-reklamacji-zwrotu,1007,pl.html